Hasta İletişim Birimi
11 Nisan 2022

Hasta İletişim Birimi

HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS)

 

 1) Hizmetlerden Genel Olarak Yararlanma Hakkı: Kuruluşumuza başvuran her birey; fiziksel, düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun, var olan tüm tanı, tedavi ve rehabilitasyon olanaklarından en üst düzeyde yararlanma hakkına sahiptir. Hasta, doktorunu ve/veya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir.

Hasta, talebini yazılı olarak bildirdiği takdirde, o ana dek durumuyla ilgili tüm tıbbi kayıtlar      hastanın bizzat kendisine ya da işlemlerinin devam edeceği yeni kuruma, Başhekimlik onayı ile en kısa zamanda gönderilir.

2) Bilgi Edinme Hakkı: Hastalarımızın kendileri ya da yasal varisleri kanalı ile tanı ve tedavinin tüm süreçlerine ve hastalığın olası gidişatına ilişkin bilgi alma, kendilerine ilişkin tıbbi dokümantasyonun bir kopyasını alma hakkı vardır. Resmi dili anlamayan bir hastanın hastalığı ile ilgili bilgiler, kendi talebi üzerine temin edilecek bir tercüman aracılığı ile verilir.

3) Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme: Hasta; tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usül ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir.

Mevzuat ile belirlenmiş sevk sistemine uygun olmak şartı ile hasta sağlık kuruluşunu değiştirebilir. Ancak, hayati tehlike bakımından sağlık kuruluşunun değiştirilmesinde tıbben sakınca görülmemesi ve ilgili Hekimi tarafından onaylanması esastır.

4) Mahremiyet Hakkı: Hastalarımız, ziyaretçiler dahil olmak üzere hastanemiz ile resmi bağlantısı olmayan ya da hastanemiz ile resmi bir bağlantısı olmakla birlikte tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı ya da bu kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir.

Hastalarımız, hekimleriyle görüşme ve muayene aşamalarında yeterli görsel ve işitsel sağlayacak bir ortamda bulunmayı isteme hakkına sahiptir.

Hastanemize başvuran bireylerin kuruluşumuza verdiği tanı ve tedavi aşamasında elde edilen tüm bilgiler, hayatını kaybetmesi halinde bile gizli kalacak biçimde korunur. Bu bilgiler, hastanın ya da varislerinin açık izni ya da mahkeme kararı doğrultusunda ancak ilgili mercilere açıklanır.

Hastalarımız, tanı ve tedavilerinin her aşamasında kendilerine ait dosyalara bakma ve kopya alma hakkına sahiptir. Tıbbi gereklilik olmadığı ve hasta izin vermediği sürece hangi gerekçeyle olursa olsun, kendisine dair özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi edinilemez.

5) Hastadan Rıza Alınması: Hasta tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili bir ölüm ya da ciddi yan etki riski, nekahat ile ilgili problemler ve sonuçta elde edilecek başarı şansı gibi konularda mümkün olan bilgilendirme yapıldıktan sonra, tedavisi ile ilgili olarak alınacak kararlara katılma hakkına sahiptir. Hasta bu hakkı kullandığı takdirde yapılacak rutin işlemleri de kabul etmiş sayılır.

6) Planlanan Tedaviyi Reddetme Hakkı: Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi  reddetmek veya durdurulmasını istemek hakkına sahiptir.

Hastanın tedaviyi reddi halinde doğacak olası sonuçlar, Hekimi tarafından anlatılır ve anlaşıldığına dair yazılı bir belge alınır.Hastanın tedaviyi belgeli olarak reddetmesi halinde kurumumuz ile ilişiği kesilir. Daha önce tedaviyi reddeden bir hastanın tekrar başvurması halinde, gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkı vardır.

7) Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma: Herkesin, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu istemek hakları vardır.

8) Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme: Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde ve kuralları çerçevesinde hastalara dini vecibelerini serbestçe yerine getirebilmeleri için gereken tedbirler alınır.

9) Saygı ve İtibar Görme Hakkı: Hastamız, her zaman ve her koşulda bireysel itibarı korunarak saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma, tam öğrenme ve tedavi olma hakkına sahiptir. Her sorun, hastanemizin çalışma ilkelerine ve var olan yasalara uygun bir biçimde çözümlenecektir.

10) Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma: Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve kurum imkânlarının elverdiği ve hastanın “sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu olan Hekimin ve Klinik Sorumlu Hemşiresi’nin uygun görmesine bağlı olarak, refakatçi bulundurulması istenebilir.

11) Şikâyet ve Dava Hakkı: Hastalarımızın bildirdiği tüm görüş ve öneriler bizim için çok değerlidir. Bu görüşler ilgili departman yöneticilerimiz tarafından itinayla değerlendirir ve hizmet kalitemizi her geçen gün daha da artırmak için katkı sağlar. Değerlendirme sonrası alınan kararlar ve sonuçlar hakkında, bölüme bildirimi yapan hastalarımıza geri dönüş yapılır. Hasta, hukuki hakları içinde yargıya başvurma hakkına sahiptir.