İdari Birimler
12 Ocak 2023

 

İNSAN KAYNAKLARI VE PERSONEL
Hastanemizde insan kaynakları ve personel biriminde hastanemizde görev yapmakta olan tüm personelin özlük işlemleri( göreve başlama,görevden ayrılış,izin vb.)yapılmakta ve tüm personelin özlük bilgilerini şahsi dosyalar halinde birimimizde saklamaktadır. İnsan kaynakları ve personel birimine bağlı olarak görev yapmakta olan Evrak Kayıt birimimizde Hastanemize gelen Hastanemizden giden her türlü resmi evrak kaydı,posta işlemleri ve Hastane içi evrak dağıtım işlemleri yürütülmektedir.

GİDER TAHAKKUK
Hastanemiz gider tahakkuk birimi olarak;
Mal Alımına Ait Tahakkuk İşlemleri.
Hizmet Alımına Ait Tahakkuk İşlemleri,Hak ediş özeti ve Raporu.
D.M.O.’dan Yapılan Alımlara Ait Tahakkuk İşlemleri(Avans kapanma )Fatura takibi.
Hastane ve Polikliniklere Ait Elektrik,Su,Telefon ve Doğalgaz Faturaları İle İlgili Tahakkuk İşlemleri.
Firmaların Kati Teminatlarının Çözülmesi İle İlgili Yazışmalar.
Firmaların İş Deneyim Belgelerinin Hazırlanması.
Firmaların SSK Yazışmaları.
Hastanenin Giderleri İle İlgili Kayıtların Tutulması.
Yazışmalar (icra yazıları, mahkeme yazıları, muhakemat la yapılan yazışmalar gibi) Beyannameler: Damga vergisi, Muhtasar Beyannamesi, KDV Tevkif atı gibi işleri yapıp, harcamaların bütçe kalemleri ve miktarları doğrultusunda yapılmasınında hizmet vermektedir

GELİR TAHAKKUK
Birimimizin hastanemiz bünyesindeki sorumluluğu:
Kurum faturalarını düzenlemek ve denetlemek.
Faturalama ve gelirlerle ilgili mevzuat takibini yapmak.
Hastanemiz personelini faturalama ve Gelir Tahakkuk açısından bilgilendirerek, personelimizin hatasız işlem yapmasını sağlamak.
İlgili yazışma ve istatistiklerin takibini yapmak
Her ay gelir durumunun ilgili hesaplara girişini yapmak.
Dijital ortama aktarılması gerek verileri zamanında aktarmak.
Hastanemizin tahakkuka bağladığı fatura bedellerinin, geri ödenip ödenmediğinin rutin takibini yapmak, ödeme yapmayan kurumlarla iletişime geçerek çözüm sağlamak.
Taburcu olan hastalarımızı günlük olarak TİG programına kodlamak
Ayaktan hastalarımızı BBaG programına haftalık olarak giriş yapmak
Günübirlik yatan hastalarımızı İBaG programına haftalık olarak giriş yapmak

Birim olarak tüm bunları yerine getirirken amacımız, hasta haklarına uygun, kurum kalite hedefleri doğrultusunda çağdaş ve modern hizmet sunmaktır.

SATIN ALMA
1- İhtiyacın Tespit Edilmesi:
2-İhtiyacın Yaklaşık Maliyetinin Belirlenmesi:
3- Satın Alma Usullerinin Tespiti: Yaklaşık maliyet tutarına göre ihtiyacın ; (Açık İhale Usulü (K.İ.K. Md.19), Belli İstekliler Arasında İhale Usulü (K.İ.K. Md.20), Pazarlık Usulü İhale )gibi hangi usulle yapılacağı tespit edilmekte ve buna göre alım işlemlerine başlanmaktadır.
4- İhale hazırlıkları:
5- İhtiyacın İhalesi ve Sonuçlanarak Sözleşmeye Bağlanması ile ilgili işlemleri yapar.

MAAŞ MUTEMETLİĞİ
Hastanemiz maaş mutemetliği birimi 2 memur görev yapmaktadır. Hastanemizde görevli 657 sayılı kadrolu, 4-B sözleşmeli, toplu iş sözleşmeli, sürekli işçi, döner sermaye personeli, döner sermaye ek ödeme, nöbet ücret bordrosu ve stajyer maaşları, sigortalı olarak görev yapan personelin sigorta primleri, yeni göreve başlayan ve ayrılan personellerin, çalışmakta olan kadrolu ve sözleşmeli personellerimize ait özlük işlemleri ile ilgili saymanlıkta yapılan işlemlerinde aracılık ederek ödeme işlemleri tahakkuka bağlanarak ilgili saymanlıklara ödemek üzere teslim edilmektedir.

BİLGİ İŞLEM
Bilgi işlem, hastanemizin verilerini ve bilgisini saklayan, işleyen ve ayrıştıran birime denir. Günümüzde bilgi işlem kurumların alt yapısını ve devamlılığını sağlayan bölüm olarak düşünülse de, genel olarak bilgi işlem merkezinin üstlendiği çalışmalar bunun ötesindedir. Geliştirilmiş yöntemler, teknikler ve kaynakların daha iyi kullanılmasını sağlayan bilgi işlem hizmetlerini kullanan uç kullanıcılarla işbirliği yaparak kuruluşun çalışmalarını geliştirmesine destek verir. Mevcut bilişim kaynaklarını etkin kullanımını sağlayarak kurum işletim süreçlerinde omurga görevi görür.

HASTA KABUL
Hastanemizin bu biriminde hastanemize gelen ve yatışına karar verilen hastaların, kabul ve taburcu işlemleri yapılmaktadır.

İSTATİSTİK
Hastanemizin istatistik birimi hastanenin bütün sayısal değerlerini düzenleyerek,aylık,3 aylık ve yıllık dönemler halinde ilgili formlara aktarıp gerekli resmi kurumlara gönderir.

İDARİ BİRİMLER

-BAŞHEKİMLİK

-İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

-SİVİL SAVUNMA AMİRLİĞİ

-GELİR/TAHAKKUK BİRİMİ

-BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

-PERFORMANS VE KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

-EĞİTİM BİRİMİ

-HASTA HAKLARI BİRİMİ

-ENFEKSİYON KONTROL BİRİMİ

-TİG/KLİNİK KODLAMA BİRİMİ

-ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BİRİMİ

-ÖZLÜK/YAZI İŞLERİ BİRİMİ

-SATINALMA BİRİMİ

-ARŞİV/İSTATİSTİK BİRİMİ

-AMBAR/AYNİYAT BİRİMİ

-HASTA KAYIT BİRİMİ

-MAAŞ MUTEMETLİK BİRİMİ

-GÜVENLİK HİZMETLERİ BİRİMİ